Informatiebeveiliging & Privacy

Privacyverklaring

Privacyverklaring Samenwerkingsverband Onderwijs op Maat de Liemers

Deze privacyverklaring is van toepassing op de verwerking van persoonsgegevens door Samenwerkingsverband Onderwijs op Maat de Liemers.

Verwerkingsverantwoordelijke
Otto Kamps
Bestuurder

Functionaris voor gegevensbescherming, wordt waargenomen door
Mr. dr. Eric Verhelst
085-2737365 / info@verhelst-advocaten.nl

IBP/ICT
Martin Meinders
06-46080578 / ibp@swvdeliemers-po.nl

 

Waarborgen van privacy en vertrouwelijkheid van informatie

Voor Samenwerkingsverband Onderwijs op Maat de Liemers is het waarborgen van de privacy en de vertrouwelijkheid van informatie essentieel. Samenwerkingsverband Onderwijs op Maat de Liemers spant zich in om de bescherming en het correcte gebruik van uw persoonsgegevens, zoals uw naam en adres, te waarborgen. In deze privacyverklaring kunt u lezen op welke wijze Samenwerkingsverband Onderwijs op Maat de Liemers uw persoonsgegevens verwerkt en beschermt.

 

Verzamelen en gebruiken van persoonsgegevens

Indien onderwijs wordt gevolgd bij Samenwerkingsverband Onderwijs op Maat de Liemers, is het noodzakelijk dat bepaalde persoonsgegevens worden verwerkt.

 

Doeleinden van de verwerking

Samenwerkingsverband Onderwijs op Maat de Liemers zal uw persoonsgegevens slechts verwerken ten behoeve van de volgende doeleinden:

-Het verkrijgen van een toelaatbaarheidsverklaring voor het speciaal (basis) onderwijs.
-Het starten van een begeleidingstraject (ambulante begeleiding) ten behoeve van uw kind op de school van uw kind.
-Als uw kind gaat deelnemen aan een leerling arrangement dat wordt georganiseerd door het samenwerkingsverband.
-Bij het doen van een preventie logopedische screening.
-Het beantwoorden van uw vragen.

 

Categorieën persoonsgegevens.

Samenwerkingsverband Onderwijs op Maat de Liemers verwerkt de volgende categorieën persoonsgegevens van u:

 • naam, voornamen, voorletters, titulatuur, geslacht, geboortedatum, adres, postcode, woonplaats, telefoonnummer en soortgelijke voor communicatie bedoelde gegevens van de betrokkene;
 • nationaliteit;
 • gegevens als bedoeld onder a, van de wettelijk vertegenwoordiger of verzorger van de leerling;
 • factoren in de opvoeding die van invloed zijn op de hulpvraag en / of ondersteuningsvraag;
 • gegevens betreffende de gezondheid of het welzijn van de leerling voor zover die noodzakelijk zijn voor de ondersteuning;
 • gegevens betreffende de godsdienst of levensovertuiging van de leerling, voor zover die noodzakelijk zijn voor de ondersteuning;
 • gegevens betreffende de aard en het verloop van het onderwijs en ondersteuning;
 • factoren in het onderwijs die van invloed zijn op de hulpvraag en / of ondersteuningsvraag;
 • gegevens met het oog op de organisatie van de ondersteuning (waaronder OPDC) en het verstrekken of ter beschikking stellen van ondersteuningsmiddelen of voorzieningen;
 • schoolgegevens (waaronder naam school, naam zorgcoördinator/mentor/ intern begeleider, klas/groep waarin de leerling zit, tijdstip van inschrijving bij deze school, naam van de indiener van de aanmelding bij het samenwerkingsverband, schoolloopbaan en rapportage vanuit primair onderwijs;
 • aanleiding voor de aanmelding bij het samenwerkingsverband, relevante screenings- en onderzoeksgegevens en omschrijving van de onderwijs- en ondersteuningsbehoefte die aan de orde is;
 • activiteiten die door de school zijn ondernomen rond de betreffende leerling, alsmede de resultaten hiervan;
 • bestaande of (relevante) afgesloten hulpverleningscontacten en de namen van contactpersonen;
 • relevante persoonsgegevens die door externe partijen worden in relatie tot de hulpvraag en de onderwijs- en ondersteuningsbehoefte van de leerling van de betreffende leerling;
 • De handelingsgerichte documenten behorend bij de hulpvraag en de onderwijs- en ondersteuningsbehoeften van de leerling;
 • gegevens over voortgang, de evaluatie en de afsluiting van de ingestelde ondersteuning;
 • andere dan de onder a tot en met o bedoelde gegevens waarvan de verwerking wordt vereist ingevolge of noodzakelijk is met het oog op de toepassing van een wettelijke regeling.

   

  Grondslag voor gegevensverwerking.

  Samenwerkingsverband Onderwijs op Maat de Liemers verwerkt uw persoonsgegevens met name ter uitvoering van een wettelijke verplichting. In mindere mate worden persoonsgegevens verwerkt op basis van een gerechtvaardigd belang van Samenwerkingsverband Onderwijs op Maat de Liemers, of op basis van verkregen toestemming van de betrokkene.

   

  Wettelijke plicht: De wet op het primair onderwijs is van toepassing op Samenwerkingsverband Onderwijs op Maat de Liemers. Samenwerkingsverband Onderwijs op Maat de Liemers verwerkt uw persoonsgegevens ter voldoening aan de wettelijke verplichting die op Samenwerkingsverband Onderwijs op Maat de Liemers rust.

   

  Gerechtvaardigd belang: Indien Samenwerkingsverband Onderwijs op Maat de Liemers een zwaarder gerechtvaardigd belang heeft dan uw privacybelang, is Samenwerkingsverband Onderwijs op Maat de Liemers gerechtigd uw persoonsgegevens in die situatie te verwerken.

   

  Toestemming: Als Samenwerkingsverband Onderwijs op Maat de Liemers persoonsgegevens wil verwerken, maar deze verwerking valt niet onder een van bovengenoemde grondslagen, zal Samenwerkingsverband Onderwijs op Maat de Liemers uw toestemming vragen voordat

  Samenwerkingsverband Onderwijs op Maat de Liemers de persoonsgegevens gaat verwerken.

   

  Delen en doorgifte van persoonsgegevens

  Samenwerkingsverband Onderwijs op Maat de Liemers kan uw persoonsgegevens delen met organisaties die worden ingeschakeld bij de uitvoering van haar wettelijke zorgplicht. Deze ingeschakelde organisaties krijgen slechts toegang tot de persoonsgegevens die noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van hun taak.

  Samenwerkingsverband Onderwijs op Maat de Liemers maakt gebruik van softwareprogramma om haar werkzaamheden goed uit te kunnen voeren. De leverancier van dit softwareprogramma heeft toegang tot persoonsgegevens. Om de rechtmatige verwerking door deze leveranciers te kunnen waarborgen, heeft Samenwerkingsverband Onderwijs op Maat de Liemers verwerkersovereenkomst afgesloten met deze leverancier.

   

  Samenwerkingsverband Onderwijs op Maat de Liemers verkoopt geen persoonsgegevens aan derden. Ook zal Samenwerkingsverband Onderwijs op Maat de Liemers geen persoonsgegevens die u haar verstrekt aan derden doorgeven ten behoeve van hun direct marketing doeleinden.

   

  Bewaartermijn

  Samenwerkingsverband Onderwijs op Maat de Liemers waarborgt dat uw persoonsgegevens niet langer bewaard worden dan nodig is in het kader van de dienstverlening, tenzij het bewaren van uw persoonsgegevens noodzakelijk is ter voldoening aan een wettelijke bewaarplicht of u vraagt om verwijdering van uw persoonsgegevens.

   

  Beveiliging en integriteit van gegevens

  Samenwerkingsverband Onderwijs op Maat de Liemers heeft een beveiligingsbeleid opgesteld en maatregelen geïmplementeerd ter bescherming van persoonsgegevens tegen ongeautoriseerd verlies, misbruik, wijziging of vernietiging is opgenomen. De toegang tot uw persoonsgegevens zal strikt worden beperkt tot degenen die namens Samenwerkingsverband Onderwijs op Maat de Liemers betrokken zijn bij de verlening van diensten aan u of die anderszins binnen de kaders van de privacywetgeving daartoe geautoriseerd zijn. De individuen die toegang hebben tot de persoonsgegevens zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van dergelijke informatie te handhaven.

   

  Rechten van de betrokkene

  Op grond van de AVG heeft u als betrokkene verschillende rechten. Samenwerkingsverband Onderwijs op Maat de Liemers vindt het belangrijk dat u deze rechten kunt uitoefenen. U kunt een beroep doen op een van onderstaande rechten door een e-mail of een brief te sturen of persoonlijk een verzoek te doen bij de directeur van Samenwerkingsverband Onderwijs op Maat de Liemers. U heeft de volgende rechten:

   

  Recht van inzage: u heeft het recht om inzage te verkrijgen in de door Samenwerkingsverband

  Onderwijs op Maat de Liemers over u verwerkte persoonsgegevens;

  Recht op rectificatie: u heeft het recht op rectificatie van u betreffende onjuiste persoonsgegevens;

  Recht op gegevenswissing: u heeft het recht op wissing van u betreffende persoonsgegevens indien Samenwerkingsverband Onderwijs op Maat de Liemers deze niet langer nodig heeft voor het doel waarvoor ze werden verwerkt;

  Recht op beperking van de verwerking: indien de juistheid van de verwerkte persoonsgegevens wordt betwist, de verwerking onrechtmatig is, Samenwerkingsverband Onderwijs op Maat de Liemers de persoonsgegevens niet langer nodig heeft voor de verwerkingsdoeleinden of u bezwaar heeft gemaakt tegen de verwerking, heeft u recht op beperking van de verwerking. Dat wil zeggen dat de

  persoonsgegevens dan (tijdelijk) niet verwerkt of gewijzigd mogen worden;

  Recht op overdraagbaarheid van de gegevens: u kunt verzoeken om alle u betreffende persoonsgegevens door Samenwerkingsverband Onderwijs op Maat de Liemers over te laten dragen aan een andere organisatie;

  Recht van bezwaar: u kunt bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door

  Samenwerkingsverband Onderwijs op Maat de Liemers. Bij een dergelijk verzoek zal

  Samenwerkingsverband Onderwijs op Maat de Liemers de verwerking van de persoonsgegevens staken, tenzij er gerechtvaardigde gronden zijn die zwaarder wegen dan uw belangen;

  Recht niet te worden onderworpen aan geautomatiseerde verwerking: u heeft het recht niet te worden onderworpen aan een uitsluitend op geautomatiseerde verwerking gebaseerd besluit waaraan voor u rechtsgevolgen zijn verbonden, zoals bijvoorbeeld profilering.

   

  Klachten

  Indien u een klacht hebt over de werkwijze van Samenwerkingsverband Onderwijs op Maat de Liemers, kunt u dit melden bij Samenwerkingsverband Onderwijs op Maat de Liemers zelf. Komen we er samen niet uit dan kunt u een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens indien het gaat om de bescherming van persoonsgegevens. Dit kan via: https://www.autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contactmetdeautoriteitpersoonsgegevens/tipons

   

  Besturen

  Medewerkers

  Scholen

  Leerlingen

  Adres:    Mercurion 36
  6903 PZ Zevenaar
  Telefoon:    0316-341618
  Email:    info@swvdeliemers-po.nl

   

  Logo

  © 2024 - Stichting Samenwerkingsverband Onderwijs Op Maat De Liemers | Privacyverklaring