Leerplein

Arrangement Leerplein

Het samenwerkingsverband biedt samen met SBO De Schilderspoort, het arrangement leerplein aan.

Doelstelling van het arrangement

 • Het helder krijgen van de ondersteuningsbehoeften van kinderen, en vanuit deze behoeften, het bieden van directe en effectieve hulp, op het gebied van lezen, begrijpend lezen, rekenen, spelling al dan niet in combinatie met gedrag / taak-werkhouding.
 • Het geven van handelingsadviezen aan groepsleerkrachten tijdens het verblijf van het kind op het leerplein als gedurende enige tijd erna.

Werkwijze

Arrangement van 20 weken bestaande uit:

 •  2 observatieweken
 • 15 begeleidingsweken
 •  3 nazorgweken

Inhoudelijk is het mogelijk de hulpvraag / begeleidingsvraag vanuit school en leerling te verhelderen en samen te zoeken naar de juiste manier van begeleiden waarbij de verschillende fasen van handelingsgericht werken gevolgd worden. In de begeleiding staat het kind centraal. In gesprek met de leerlingen worden zijn / haar ondersteuningsbehoeften duidelijk gemaakt. Relatie, competentie en autonomie zijn daarbij kernbegrippen. Op deze wijze voelen de leerlingen zichzelf verantwoordelijk voor hun ontwikkeling. We bekijken welke middelen we kunnen inzetten zodat de leerling met zijn / haar mogelijkheden zich verder kan ontwikkelen tot zelfstandig functionerend individu in onze maatschappij. Hierbij denken we aan: remediëren, compenseren en dispenseren. Gedurende de hele periode streven we naar een intensieve samenwerking met de basisschool.

Voor welke kinderen

 • Kinderen die een tijdelijke ondersteuning behoeven
 • Kinderen vanaf groep 3 van de basisschool
 • Kinderen van De Schilderspoort
 • Kinderen mogen een meervoudig probleem hebben

Voorwaarden tot plaatsing

Voordat een leerling op het leerplein geplaatst wordt, moet aan een aantal voorwaarden worden voldaan. Deze voorwaarden hebben betrekking op de leerling, de school en de ouders.

Leerling

 • Een leerling, van wie uit de leerlingbespreking blijkt, dat de specifieke ondersteuningsbehoeften niet in de huidige groep ingevuld kunnen worden.
 • Een ambulant begeleider van het samenwerkingsverband is bij de leerling betrokken.

Leerkracht

 • De leerkracht blijft verantwoordelijk voor de ontwikkeling van de leerling.
 • De leerplein leerkracht en basisschool leerkracht hebben afstemming over de werkwijze in de groep.
 • Activiteiten op het leerplein worden zoveel mogelijk opgenomen in het groepsplan.
 • De leerkracht / intern begeleider woont overlegmomenten bij.

Ouders

 • De ouders / verzorgers stemmen in met plaatsing op het leerplein.
 • De ouders / verzorgers wonen overlegmomenten bij.
 • De ouders / verzorgers zijn bereid actief mee te werken aan thuisopdrachten.
 • De ouders / verzorgers regelen zelf het vervoer van en naar het leerplein.

Procedure m.b.t. aanmelding en plaatsing

 • Scholen vullen voor de aanmelding, samen met de Ambulant begeleider, het aanmeldformulier in. Het aanmeldformulier wordt beoordeeld door de toelatingscommissie.

De toelatingscommissie bestaat uit :

 • Directeur van de Schilderspoort
 • Leerkrachten van het leerplein
 • Ambulant begeleider
 • Directeur samenwerkingsverband

Plaatsingsmomenten: 2x per jaar. Per keer kunnen 10 leerlingen van het basisonderwijs worden toegelaten. Na besluitvorming van de toelatingscommissie nemen de leerplein leerkrachten contact op met de intern begeleider van de basisschool. De basisschool neemt contact op met de ouders.

Afstemming

Afstemming met de ouders / verzorgers

 • Er is een ouderavond, waar praktische en inhoudelijke zaken worden doorgenomen.
 • Gedurende het verblijf op het leerplein worden er overlegmomenten gepland met ouders, leerkracht en Intern begeleider. Het eerste overlegmoment is na 4 weken.
 • Tussentijds is altijd overleg mogelijk na afloop van een lesochtend.
 • De leerpleinleerkracht en ouders communiceren via de mail.
 • Aan het eind van het verblijf op het leerplein is er een eindgesprek. Hierin wordt het eindverslag besproken waarin de ontwikkeling en het vervolgtraject is opgenomen. De groepsleerkracht en Intern begeleider van de school zijn hierbij aanwezig.

Afstemming met de school / de leerkracht

 • Tijdens de observatieweek is er een overleg van de leerpleinleerkracht  met de groepsleerkracht en de Intern begeleider. Hier worden praktische en inhoudelijke zaken besproken en afgesproken.
 • Gedurende het verblijf op het leerplein worden overlegmomenten gepland met de leerkracht en Intern begeleider, waarbij ook de ouders aanwezig zijn. Het eerste overlegmoment is na 4 weken.
 • De leerpleinleerkracht en groepsleerkracht communiceren via de mail.
 • Aan het eind van het verblijf op het leerplein is er een eindgesprek met de groepsleerkracht en de intern begeleider van de school. De ouders zijn hierbij aanwezig.

Nazorg

 • Na de begeleidingsweken volgen de nazorgweken. Dit is een periode van 3 weken.
 • Er wordt bekeken hoe de begeleiding van de afgelopen periode goed wordt ingepast in de groep van het kind. Denk daarbij aan inhoud, werkmethodieken en aanpakstrategieën.
 • De leerpleinleerkrachten bespreken de begeleiding en ontwikkeling van de kinderen met de Ambulant begeleider. De ambulant begeleider blijft indien nodig de kinderen en de leerkracht een periode begeleiden.