Beleid algemeen

Het Ondersteuningsplan is de basis waarop het ondersteuningsbeleid van het samenwerkingsverband Onderwijs op Maat de Liemers  gestoeld is. In dit plan zijn de visie, het doel en beleidsuitgangspunten geformuleerd die richtinggevend zijn voor activiteiten in de komende jaren. De activiteiten worden jaarlijks uitgewerkt in een jaarplan.

Het Ondersteuningsplan geeft aan besturen en directies van basisscholen de mogelijkheid relaties te leggen met het eigen schoolplan. Aangezien ontwikkelingen binnen het samenwerkingsverband en ontwikkelingen op schoolniveau op elkaar dienen afgestemd, is het belangrijk dat er gezamenlijk uitgangspunten zijn geformuleerd.

Ondersteuningsplan 2019-2023

Februari 2020 is de basisondersteuning vastgesteld door het bestuur van het samenwerkingsverband.

basisondersteuning in de Liemers, 2020

April 2014 is het managementstatuut vastgesteld

Managementstatuut SWV Onderwijs op Maat de Liemers

Om te voldoen aan de eisen van de AVG (algemene verordening gegevens bescherming)
heeft het samenwerkingsverband een privacy verklaring opgesteld.

Privacyverklaring