Speciale leeshulp

Kinderen die voor speciale lees- en/of spellingshulp in aanmerking komen, hebben vaak al een lange weg van hulp en remediëring achter de rug. De aanpak binnen de speciale lees- en spellingshulp is gericht op het zelf verantwoordelijk zijn voor eigen leren. Kinderen raken op deze manier gemotiveerd om hun leesproblemen opnieuw aan te pakken. Naast het bevorderen van de lees- en/of spellingsvaardigheid staat ook de sociaal-emotionele ontwikkeling centraal. M.b.v. een programma voor psycho-educatie wordt gewerkt aan het vergroten van zelfvertrouwen en het vermogen tot zelfreflectie.

De  begeleidingsperiode duurt maximaal één jaar.

Het beoordelen of een aangemelde leerling al dan niet voor speciale lees- en spellingshulp in aanmerking komt is lastig. Dit vraagt veel deskundigheid en ervaring van de ambulant begeleider.  Alle aanvragen werden binnen het overleg van de ambulant begeleiders besproken om tot een goed afgewogen en beargumenteerd besluit te komen.

Het aantal kinderen dat in aanmerking komt voor speciale leeshulp loopt gestaag terug. Dit wordt voornamelijk veroorzaakt door een stringent hanteren van de vastgestelde criteria, door de beschikbare begeleidingstijd, maar vooral ook door de sinds enkele jaren ingevoerde regeling m.b.t. dyslexie. Behandeling wordt vergoed door de Zorgverzekeraar en gebeurt door een externe instelling (vnl. Marant) op school.

De inzet van deze hulp vraagt veel begeleidingstijd. Gemiddeld is dit 40 uur per leerling per jaar.

Er worden zichtbaar goede resultaten geboekt. Naast de vooruitgang in AVI-niveaus is het resultaat dat het kind wint aan zelfvertrouwen zeker zo belangrijk.