Meer- en hoogbegaafde leerlingen

In het document basisondersteuning staat het volgende beschreven t.a.v. meer- en hoogbegaafdheid:

 • De leraren bieden verrijkings- en verdiepingsstof aan voor meer- en hoogbegaafde leerlingen.
 • De leraren hebben kennis van de leerstijl van meer- en hoogbegaafde leerlingen en zijn in staat een passend onderwijsaanbod  aan hen aan te bieden.
 • De school heeft vastgelegd hoe zij om gaat met kinderen met een verrijkingshulpvraag.
 • Leraren zijn op de hoogte van wat verrijking inhoudt.
 • Leraren zijn in staat hun handelen aan te passen aan de specifieke hulpvraag van kinderen met een verrijkingshulpvraag.

In de discussie komen een aantal bouwstenen naar voren die van belang zijn bij het omgaan met meer-en hoogbegaafdheid in de Liemerse scholen. Dit betreft:

 • Voldoende kennis en vaardigheden bij alle leraren in de scholen.
 • Voldoende scholingsmogelijkheden, bij voorkeur teambreed.
 • Een duidelijk beleidsdocument met een heldere visie op dit thema dat gedragen wordt door het team.
 • Een coördinator meer-en hoogbegaafdheid of een projectteam op alle scholen.
 • Een goed signaleringsinstrument, gekoppeld aan signaleringsvaardigheden van de leraren. Dit geldt met name voor de onderbouw leraren.
 • Een goed aanbod in de vorm van materialen en of methodieken.
 • Het aanbod voor deze leerlingen is in alle groepsplannen beschreven.

Bijkomende aandachtspunten:

 • Bij aanmelding van een leerling vragen of er meer- en hoogbegaafdheid in de familie voorkomt.
 • De mindset, executieve functies en  de niet cognitieve vaardigheden zijn in de doorgaande leerlijn opgenomen.
 • Er is aan bod voor alle basisschoolleerlingen met extra aandacht voor de vaardigheden van leraren in de kleutergroepen ten aanzien van signalering.
 • Welke aanvullende arrangementen voor deze doelgroep zijn er of moeten verder ontwikkeld worden. Er is een heldere visie op dubbel speciaal.

Richtlijnen Dyslexie en hoogbegaafdheid

In 2018 zijn er richtlijnen gepubliceerd voor dyslexie en hoogbegaafdheid. De Stichting Dyslexie Nederland (SDN) heeft laten onderzoeken in hoeverre voor deze groep leerlingen een uitzondering moet worden gemaakt w.b. de criteria. De uitkomst hiervan is dat voor hen dezelfde criteria gelden! Wel zijn voor deze groep leerlingen richtlijnen gegeven voor de begeleiding, passend bij hun onderwijsbehoeften.

Richtlijn-diagnostiek-dyslexie-en-hoogbegaafdheid