Preventieve Logopedie en VVE

Preventieve Logopedie op de peuteropvang in Zevenaar

De Gemeente Zevenaar stelt uren beschikbaar aan Preventieve Logopedie in het kader van Voor- en Vroegschoolse Educatie (VVE) binnen de gemeente.

corona

Corona-update januari 2021
Door corona zijn er geen afspraken met ouders op de peuteropvang-locaties.
Kennismaking en spelobservatie zijn bij ouders en kind thuis, als ouders dit goed vinden en iedereen gezond is.
Als dat niet kan, is het gesprek via videobellen.
Ook het gesprek met ouders en mentor is via videobellen of ‘conference call’.
Inmiddels is de nodige ervaring opgedaan met intake via MS Teams. In het eerste gesprek met ouder(s) wordt een uitgebreide anamnese gedaan. In het tweede gesprek sluit de mentor aan wordt het verslag hierover besproken, worden vragen beantwoord, mogelijke zorgen weggenomen, praktische adviezen gegeven en daar waar nodig doorverwezen.

Bereikbaarheid
Telefonisch is preventieve logopedie het best te bereiken op maandag op 06 2186 8614
Bereikbaarheid per email l.timmerije@swvdeliemers-po.nl

———————————————————————————————————-

In 2000 is de regeling VVE landelijk van kracht geworden. Doel van de VVE is het voorkomen van (taal-) achterstanden bij alle kinderen van 2 tot 6 jaar, die in een achterstandssituatie verkeren of dreigen terecht te komen. Door tijdig signaleren en ondersteunen van ouders en pedagogisch medewerkers wordt ernaar gestreefd kinderen een zo goed mogelijke start te bieden in groep 3 van het basisonderwijs.

Minimaal 5-15 % van alle peuters en kleuters heeft problemen met hun taal en/of spraak. Taalontwikkelingsstoornissen is daarmee één van de meest voorkomende aandoeningen.
Uitgangspunten van de VVE zijn: voorkomen is beter dan genezen en hoe eerder hoe beter. Door risicokinderen zo jong mogelijk gericht in hun ontwikkeling te stimuleren wil de overheid latere maatschappelijke problemen als onderwijsachterstanden voorkomen.

De logopedie-uren worden ingezet in het voorschoolse traject t.b.v. VVE- en ZORG-peuters.
Beiden kunnen worden aangemeld door gebruik te maken van onderstaande formulieren.  

Aanmelding preventieve logopedie

MENTOR-Aanmelden-VVE-ZORG-peuter-Preventieve-Logopedie-2021
MENTOR-toelichting-aanmelden-VVE-ZORG-peuter-2021
OUDERS-Aanmelden-VVE-ZORG-peuter-Preventieve-Logopedie-2021

 

6_maart_2015

Een taalontwikkelingsstoornis (TOS) komt vaker voor dan autisme of ADHD

  • 5% tot 7% van alle kinderen in Nederland heeft een TOS.
  • Het is belangrijk dat TOS zo vroeg mogelijk wordt gesignaleerd.
  • Een kind met TOS heeft hier zijn hele leven mee te maken, dus het is van groot belang dit zo vroeg mogelijk te signaleren.
  • Op tijd beginnen met de behandeling kan leer-, gedrags- en maatschappelijke problemen voorkomen!

  Ken jij de belangrijkste signalen? 

ENKELE SIGNALEN BIJ BABY’S1.    Brabbelt niet of weinig gevarieerd2.    Is opvallend stil tijdens het spelen3.    Zegt en begrijpt weinig woordjes4.    Is snel boos of verdrietig als je
hem niet begrijpt 
ENKELE SIGNALEN BIJ PEUTERS1.    Maakt nog geen duidelijke zinnen2.    Is moeilijk te verstaan3.    Brabbelt nog veel en heeft een                eigen taaltje4.    Er is nog geen gesprekje mogelijk 

Voor meer informatie over de taalontwikkeling van kinderen, zie de website www.kindentaal.nl

poster tos (1)

Europese dag van de logopedie (2)

TOS_vroegtijdig_signaleren

 

Wat is logopedie?
Logopedie is zorg die nodig is als er problemen zijn met stem, spraak, taal, gehoor en slikken.

Logopedisten houden zich bezig met behandeling, voorlichting, preventie en onderzoek.
Het doel van logopedie is: verbeteren van communicatieve vaardigheden die essentieel zijn voor een kind om effectief te communiceren met zijn omgeving. De voordelen van logopedie strekken dan ook verder dan winst op de spraaktaalontwikkeling alleen. Het taalvermogen is bepalend voor de kansen die het kind heeft om zijn mogelijkheden en talenten te verkennen en zich daarin maximaal te ontwikkelen. De mate van maximale ontwikkeling van het kind heeft lange termijn gevolgen voor de participatie in de maatschappij en het welbevinden van de persoon zelf.

Wat doet Preventieve Logopedie voor VVE-peuters?
Preventieve Logopedie is een aanspreekpunt voor ouders en pedagogisch medewerkers op het gebied van de spraak-taalontwikkeling en de communicatieve vaardigheden. Doelgroepkinderen VVE kunnen worden aangemeld voor observatie. Het doel van deze observatie is een inschatting maken van de spraak-taalontwikkeling. Indien nodig wordt  verwezen voor aanvullende diagnostiek.

Wanneer adviezen voor het stimuleren van de spraak-taalontwikkeling voldoende zijn, dan adviseert preventieve logopedie ouders en pedagogisch medewerker(s) hoe zij de peuter het best kunnen stimuleren. 

Waarom al zo jong?
In de eerste zes levensjaren wordt de basis gelegd voor een goede spraak-taalvaardigheid. In deze periode staat een kind meer open en is het gevoeliger voor het leren van taal. Rond het zesde levensjaar is de basisontwikkeling in principe afgerond. Hoe vroeger de benodigde hulp gegeven wordt, des te groter de kans van slagen. Bij tijdige hulp kan voorkomen worden dat het verschil met andere kinderen toeneemt. Daarnaast kunnen bijkomende problemen tot een minimum beperkt blijven.    

Factsheet_Pedagogisch_Medewerker

Liesbeth Timmerije
Mercurion 36
0316-343730
l.timmerije@swvdeliemers-po.nl Dit e-mail adres is beschermd door spambots, u heeft Javascript nodig om dit onderdeel te kunnen bekijken

banner_emailhandtekening_nieuw

Informatie

Taalontwikkeling bij baby’s peuters en kleuters

 Taalontwikkeling van een kind (poster)

Meertaligheid en taalontwikkeling

Minimum Spreeknormen

Vertraagde taalontwikkeling

Adreslijst VRIJGEVESTIGDE_LOGOPEDISTEN

Meer informatie over logopedie vindt u op

www.logopedie.nl

www.kindentaal.nl

www.prelogopedie.nl

www.meertalig.nl