HGW

Binnen ons samenwerkingsverband werken we volgens de werkwijze van HGW. HGW is een werkwijze die adaptief onderwijs en doeltreffende leerlingbegeleiding concretiseert. De volgende uitgangspunten zijn daarbij essentieel:

1. De onderwijsbehoeften van leerlingen staan centraal. Wat heeft een leerling nodig om een bepaald doel te behalen? Denk aan instructie op een andere manier, extra leertijd of uitdaging. Hoe kan de leerkracht de leerling hierbij zo goed mogelijk ondersteunen?

2. Afstemming en wisselwerking: het gaat niet alleen om het kind, maar om het kind in wisselwerking met zijn omgeving. Het gaat om deze leerling in deze groep, bij deze leerkracht, op deze school en van deze ouders. Hoe goed is de omgeving afgestemd op wat dit kind nodig heeft?

3. Leerkrachten realiseren passend onderwijs en leveren daarmee een cruciale bijdrage aan een positieve ontwikkeling van leerlingen op het gebied van leren, werkhouding en sociaal-emotioneel functioneren. Met andere woorden: het is de leerkracht die het doet. Maar wat heeft zij hiervoor nodig, wat zijn haar ondersteuningsbehoeften?

4. Positieve aspecten van kind, leerkracht, groep, school en ouders zijn van groot belang. Naast problematische aspecten zijn deze nodig om de situatie te begrijpen (belemmerende en stimulerende factoren), om ambitieuze doelen te stellen om een succesvol plan van aanpak te maken en uit te voeren.

5. Samenwerking tussen leerkrachten, leerlingen ouders, interne en externe begeleiders is noodzakelijk om een effectieve aanpak te realiseren. Dit vergt constructieve communicatie tussen betrokkenen. Samen analyseren zij de situatie en zoeken ze naar oplossingen.

6. Doelgericht werken: het team formuleert korte en lange termijn doelen voor het leren, de werkhouding en het sociaal-emotioneel functioneren van alle leerlingen en evalueert deze in een cyclus van planmatig handelen.

7. De werkwijze is systematisch, in stappen en transparant. Het is betrokkenen duidelijk hoe de school wil werken en waarom. Er zijn heldere afspraken over wie wat doet, waarom, hoe en wanneer. Formulieren en checklists ondersteunen dit streven. Teamleden zijn open over hun manier van werken en over hun plannen en motieven.

De zeven uitgangspunten van HGW bieden een wenselijk kader, oftewel een ideale werkwijze. Een school kan ervoor kiezen deze na te streven, maar we spreken pas van een succesvolle implementatie van HGW als alle uitgangspunten werkelijk tot hun recht komen binnen een cyclisch proces.  Zie hiervoor de 1-zorgroute.

De zeven uitgangspunten van HGW fungeren als kader voor de leerlingenondersteuning en de ondersteuningsstructuur binnen ons samenwerkingsverband.