Ambulante begeleiding

Doel
Het doel van ambulante begeleiding is een bijdrage te leveren aan de ondersteuning voor leerlingen met speciale behoeften. Deze speciale behoeften kunnen liggen op het gebied van:

 • Gedrag / sociaal-emotioneel
 • Gedrag / taakwerkhouding
 • Ontwikkeling / leren
 • Beperkingen

De bijdrage die de ambulant begeleider levert richt zich op:

 • Het helder krijgen van de specifieke onderwijs- en begeleidingsbehoeften van de leerling.
 • Het helder krijgen van de specifieke begeleidingsvragen die de leerkracht heeft m.b.t. deze leerling.
 • Het organiseren van de ondersteuning / begeleiding door de leerkracht / de school.

Werkwijze
Op het moment dat binnen de leerlingenbespreking op school blijkt dat de school na herhaalde inspanningen niet of onvoldoende in staat is om tegemoet te komen aan de specifieke onderwijsbehoeften van de leerling, kan na overleg en toestemming van de ouders het besluit genomen worden om ambulante begeleiding aan te vragen.

 • De school meldt de leerling via de intern begeleider aan met behulp van het aanmeldformulier.
 • Bij Bureau Onderwijszorg wordt gecontroleerd of de benodigde gegevens zijn ingevuld en wordt de aanvraag doorgegeven aan één van de ambulant begeleiders.
 • De ambulant begeleider neemt binnen twee weken contact op met de intern begeleider van de school.
 • Afhankelijk van de hulpvraag worden vervolgstappen afgesproken.
 • De ondersteuning door de ab-er is kortdurend (max. 20 uur).
 • De school is verantwoordelijk voor verslaglegging.
 • De ambulant begeleider bergt de schriftelijke informatie die zij rond de ondersteuningsvraag heeft verzameld op in een dossier.
 • Het traject wordt afgesloten met een evaluatie.

Ambulant begeleiders zijn:

 • Dominique Jeurlink
 • Jeanet Rouweler
 • Anneke Withaar
 • Lucy Geurds
 • Ruth van Ringelenstijn
 • Annemieke van Hazendonk
 • Annuska Slikkerveer
 • Inge Groenewoud
 • Kitty Gieling
 • Laska Konning
 • Liesbeth Timmerije
 • Karin Ploeger

Aanmelden

De leerkracht en/ of intern begeleider overleggen met de ouders over de aanmelding voor ambulante begeleiding. De ouders krijgen informatie over de gang van zaken en over het vertrouwelijke karakter van de  procedure.

De basisschool meldt de leerling via de intern begeleider aan met behulp van het Aanvraagformulier SWV Onderwijs op Maat de Liemers

Werkwijze

Protocol ambulante begeleiding

Folder voor ouders

Ambulante begeleiding

Evaluatie

Een leerling blijft maximaal één jaar in de ambulante begeleiding. Na één jaar wordt de ambulante begeleiding afgesloten. Daarbij worden de volgende stappen doorlopen:

 • De ambulant begeleider evalueert het traject samen met de ib-er van de school, ouders en eventueel de leerkracht. Dit gebeurt a.d.h.v. het ‘evaluatieformulier ambulante begeleiding’. 
 • Tegelijkertijd met de evaluatie wordt het schaduwdossier (zoals opgebouwd binnen BOZ) van de leerling overhandigd aan de ib-er van de school. Er worden geen gegevens bewaard op BOZ. De school is verantwoordelijk voor verslaglegging en voor het bewaren van het dossier.
 • De ib-er is verantwoordelijk voor het invullen en opsturen van het evaluatieformulier naar BOZ.
 • De ambulant begeleider meldt de evaluatiedatum en de naam van de betreffende leerling + naam van de school bij BOZ.

U kunt het evaluatieformulier hier downloaden.

Evaluatieformulier Ambulante begeleiding

What do you want to do ?

New mail