Aanmelden

1.     De school meldt in overleg met ouders/verzorgers de leerling aan d.m.v. het aanvraagformulier. Belangrijk daarbij is de ondertekening door beide ouders/verzorgers. Aanvraagformulier 

2.     Alle aanmeldingen verlopen via KindKans www.kindkans.net . Een account kan aangevraagd worden bij de Secretaris CLO. In de handleiding KindKans staat hoe dit in zijn werk gaat. Sommige scholen met ParnasSys kunnen via ParnasSys aanmelden, zie hiervoor de handleiding ParnasSys-KindKans

3.     De school levert de CLO een compleet digitaal dossier in KindKans aan, bestaande uit:

  • Een volledig ingevuld aanvraagformulier, bij voorkeur inclusief oudermening.
  • Relevante schooltoetsgegevens/bijlagen.
  • Verslag Ondersteuningsteam waarin de ondersteuningsbehoefte van de leerling besproken is, welke stappen er ondernomen zijn en een onderbouwing voor de aanvraag TLV.
  • Verslag leerlingbespreking.
  • OPP en evaluatie(s) daarvan.

Indien van meerwaarde:

  • Psychologisch onderzoeksrapport.
  • Medische gegevens.
  • Andere relevante onderzoeksverslagen zoals bv. verslag ambulante begeleiding, sociaal verslag, logopedisch verslag, etc.

4.     De CLO dient binnen 3 weken na ontvangst van een geldige aanmelding én een compleet dossier de leerling voor de eerste keer besproken te hebben.

5.     Er wordt van het dossier een analyse gemaakt. Dit is mede nodig om in te schatten of er toelichting gewenst is op het dossier en om de bespreektijd in te schatten.

De secretaris CLO stuurt in de week voor de vergadering de IB-er / groepsleerkracht een bericht of hij / zij bij de bespreking van zijn / haar leerling aanwezig dient te zijn. Dit verloopt via de statuswijziging in KindKans.

Is het een uitnodiging voor een bespreking van 30 minuten dan verwachten we dat toelichting, verheldering en / of aanvulling de CLO kan helpen in haar beslissing. Om misverstanden te voorkomen: de IB-er / groepsleerkracht geeft extra informatie, vult aan, adviseert, maar beslist niet over de beschikking. Soms acht de CLO een zogenaamde hoorzitting met de ouders / verzorgers noodzakelijk. Dan worden zij daartoe uitgenodigd. De ouders / verzorgers mogen zich laten vergezellen door eigen deskundigen. Dit kan ook de IB-er en / of groepsleerkracht zijn. De ouders / verzorgers beslissen hierover zelf.

Het kan zijn dat de CLO na een eerste bestudering van het dossier van mening is dat er een Toelaatbaarheidsverklaring afgegeven kan worden. In dit geval is de eerste inschatting dat de aanwezigheid van IB- er en / of groepsleerkracht niet noodzakelijk lijkt. Als de IB-er / groepsleerkracht een toelichting of aanvulling wel noodzakelijk acht(en) dan zijn zij uiteraard welkom. De IB-er / groepsleerkracht bepaalt dus zelf zijn / haar aanwezigheid. Indien er toch een aanvulling / verheldering nodig blijkt en de IB-er / groepsleerkracht er niet waren dan wordt de leerling in de volgende CLO vergadering opnieuw besproken in aanwezigheid IB-er / groepsleerkracht. Concreet wil dit zeggen dat als de gevraagde beschikking negatief zou kunnen worden, we altijd de IB-er / groepsleerkracht gesproken willen hebben.

Het zal duidelijk zijn dat de beslissing over het type uitnodiging pas genomen kan worden na bestudering van het dossier. Dit heeft als gevolg dat de uitnodiging pas een kleine week voor de CLO vergadering gestuurd kan worden.

6.     Indien een beslissing is genomen over het al dan niet afgeven van een toelaatbaarheidsverklaring dan wordt dit binnen twee weken per mail aan de school van herkomst (aanvrager) medegedeeld. Zij krijgen de ondertekende toelaatbaarheidsverklaring. Een kopie gaat, indien emailadres aanwezig, eveneens per mail naar de ouders. Een TLV blijft in het CLO-dossier (KindKans). Is het oordeel negatief, dus het kind is niet toelaatbaar tot het SBO of SO cluster 3 of 4, dan geeft de CLO bij haar beschikking altijd advies.

7.     De school (het bevoegd gezag)  kan binnen zes weken bezwaar aantekenen tegen de beschikking. De secretaris informeert ze over de te volgen procedure. Ouders / verzorgers kunnen bezwaar aantekenen bij de school voor het aanvragen van de toelaatbaarheidsverklaring.

Bij de genoemde termijnen geldt: schoolvakanties en feestdagen tellen niet mee. Dus een beschikking aanvragen op de vrijdag voor de zomervakantie levert op de eerste maandag na de zomervakantie geen beschikking op.

Heeft u vragen over de CLO, haar procedures of andere CLO zaken, bel dan naar de secretaresse (mevr. M. van Dijk-de Fouw)

Overig relevante informatie:

Aanvraag toelaatbaarheidsverklaringFolder voor ouders

Stroomschema aanvragen CLO de Liemers versie 10-12-2019

Procedure CLO (terug)plaatsing leerlingen

Reglement CLO, 1-10-2019