Schoolmaatschappelijk werk

Schoolmaatschappelijk werk (SMW)
Schoolmaatschappelijk werk is een laagdrempelige, kortdurende en snel inzetbare vorm van hulpverlening. Schoolmaatschappelijk werk ondersteunt en vult de school aan bij de begeleiding van leerlingen met gedrags- en ontwikkelingsproblemen en opvoedproblemen in de gezins- en schoolsituatie.
Schoolmaatschappelijk werk vervult een brugfunctie tussen ouders (kinderen), school en externe jeugdzorg en verdere hulpverlening.

Doel
In samenwerking met de school en de ouders de optimale ontwikkeling van kinderen bevorderen door hun competenties te versterken.

Taken
1. Schoolondersteuning
2. Hulpverlening aan ouders en kinderen
3. Toeleiding naar externe jeugdzorg

1. Schoolondersteuning
- Geven van informatie en advies betreffende de sociale kaart en hulpverlenings(on)mogelijkheden.
– Consultatie over een probleemsituatie.
– Bemiddeling tussen ouders (kinderen) en school.
– Deskundigheid over een gezonde psychosociale ontwikkeling en het leeftijdsadequaat functioneren van  leerlingen.
– Deskundigheid over verstoring van de ontwikkeling en daarmee samenhangende problematiek.
– Deskundigheid over het communiceren met ouders.

2. Hulpverlening aan ouders en kinderen
Hierbij gaat het vooral om ouders (kinderen) snel te kunnen helpen met lichte vormen van psychosociale hulp, advies en opvoedondersteuning, die de schoolmaatschappelijk werker zelf kan bieden. Er wordt actief contact gelegd met de ouders.
– Onderzoeken van het probleem en het in kaart brengen van (eerdere) vormen van hulpverlening.
– Analyseren en verhelderen van de hulpvraag.
– Geven van informatie en advies.
– Verlenen van kortdurende hulp aan ouders en kinderen, gericht op het vergroten van hun competenties in hun dagelijks functioneren.
– Zorgen voor afstemming van de pedagogische aanpak thuis en op school.
– Zorgen voor afstemming met andere hulpverleningsinstellingen, die bij het gezin betrokken zijn.

3. Toeleiding naar externe jeugdzorg
-
Motiveren en ondersteunen van ouders bij verwijzing naar externe jeugdzorg (1 stroom, gebiedsteams, sociaal team en verdere hulpverlening)
– Controleren van de effectuering van verwijzingen en overleg voeren over de voortgang.

Werkwijze
School vraagt met toestemming van ouders hulpverlening van schoolmaatschappelijk werk aan bij Bureau Onderwijszorg via het zorgformulier onder vermelding van SMW.
Vervolgens wordt er door de schoolmaatschappelijk werker een afspraak gemaakt met de intern begeleider voor een intakegesprek op school samen  met de leerkracht en de ouders van de aangemelde leerling.
De hulpverlening door de schoolmaatschappelijk werker aan ouders (kinderen) is altijd kortdurend, maximaal 3 gesprekken.
Er vindt steeds een terugkoppeling plaats door de schoolmaatschappelijk werker naar de intern begeleider van school over de hulpverlening verricht door de schoolmaatschappelijk werker en de mogelijke vervolghulp, die daarna wordt ingezet.
De school is verantwoordelijk voor de verslaglegging en de dossiervorming.

Aanvraagformulier april 2018

Afsluiting en evaluatie
In overleg met ouders en school wordt de hulpverlening afgesloten.
De hulpverlening van de schoolmaatschappelijk werker wordt geëvalueerd.
De schoolmaatschappelijk werker draagt eventuele rapportage over aan de school.
Er worden geen dossiers bewaard bij Bureau Onderwijs Zorg (BOZ).
De Intern Begeleider is verantwoordelijk voor het opsturen van het evaluatieformulier naar BOZ.

evaluatieformulier smw

De schoolmaatschappelijk werker binnen BOZ is Ruud Terwiel.
Hij is telefonisch bereikbaar bij Bureau Onderwijszorg.

Tel. 0316-341618
e-mailadres:
r.terwiel@swvdeliemers-po.nl,