Hoogbegaafdheid

beleidsplan HB BOZ

bijlagen

 

Mikklas

Organisatie en werkwijze 

Algemene doelstelling
Door binnen de zorgstructuur van het samenwerkingsverband extra aandacht te besteden aan meer- en hoogbegaafdheid willen we de kwaliteit van het onderwijs aan deze leerlingen op de scholen verhogen.  

Doelstelling van de MIK-klas
– Tegemoet komen aan onderwijsbehoeften van meer- en hoogbegaafde leerlingen daar          waar de basisschool handelingsverlegen is
– Optimale ontwikkelingskansen bieden voor meer- en hoogbegaafde leerlingen

Over inhoud en aanbod
De uitgangspunten van de MIKklas zijn:
– leren van en met elkaar
– vervullen van verschillende rollen in groepswerk
– topdown leren
– tasc-model hanteren
– leren reflecteren
– inzicht in leerstijlen
– leren plannen

Kenmerken van het aanbod en de aanpak in de MIK-klas
- het project “Tijdsartiesten” dient als leerlijn voor het hele jaar
– daarnaast wordt er gewerkt met gastlessen voor bepaalde onderdelen
– werken vanuit leervragen van de leerlingen
– starten met het werken met een portfolio waarin het maken en bespreken van                      reflectieverslagen een vast onderdeel is
– de leerkrachten vervullen een begeleidende rol waarbij het principe van topdown leren        wordt toegepast. De MIK-klas wordt afgesloten met het presenteren van een                        eindwerkstuk

Het verblijf in de MIK-klas
De kinderen bezoeken de MIKklas een middag per week.
Candea College: donderdagmiddag van 13.15 tot 15.15 uur Locatie Eltensestraat
Liemers College: maandagmiddag van 13.15 tot 15.15 uur Locatie Zonegge
De eerste MIK-klas start na de herfstvakantie en loopt tot de meivakantie:                              +/- 23 bijeenkomsten.
De kinderen komen zelfstandig naar de locaties.

Inspanningsverplichting basisschool
- de school is bereid om het lesprogramma zodanig aan te passen dat er ruimte en tijd is       om opdrachten vanuit de Mikklas op school uit te voeren
– de school is bereid en in staat om de leerling te begeleiden en de adviezen van de Mik-         klas toe te passen tijdens en na de plaatsing – de school is bereid om rooster   en nevenactiviteiten op school aan te passen aan deelname van de Mik-klas.

Aanmeldcriteria
- leerlingen van groep 7/8 waarbij sprake is van meerdere leerlingkenmerken (zie onder)     met betrekking tot meer- en hoogbegaafdheid; bij gelijke geschiktheid gaan kinderen uit     groep 8 voor.
– er moet sprake zijn van handelingsverlegenheid van de basisschool m.b.t. meer- en              hoogbegaafdheid.
– leervragen van de leerling (zie leerlingvragenlijst)
– opvatting van de ouders.

Leerlingkenmerken
Naast een hoge intelligentie zie je bij meer- en hoogbegaafde kinderen meerdere van onderstaande kenmerken. Deze kenmerken kunnen we onderscheiden in leereigenschappen en persoonlijkheidseigenschappen. Bron: Handboek hoogbegaafdheid (Eleonoor van Gerven).

Leereigenschappen:
- is snel van begrip
– kan grote denk- en leerstappen maken
– kan verworven kennis goed toepassen
– beschikt over een groot probleemoplossend vermogen
– beschikt over een groot analyserend vermogen
– beschikt over een goed geheugen
– toont een brede algemene interesse
– is een doorvrager
– is een scherp waarnemer

Persoonlijkheidseigenschappen:
- is verbaal vaardiger dan leeftijdgenoten
– valt op door een origineel gevoel voor humor
– toont een creatief denkvermogen
– denkt buiten de reguliere kaders
– wekt de indruk geestelijk vroegrijp te zijn
– zoekt uitdaging
– toont een doorzettingsvermogen wanneer het uitgedaagd wordt
– kan zich sterk concentreren wanneer de activiteit aansluit bij interessegebieden
– is perfectionistisch ingesteld
– is in staat tot zelfreflecties
– heeft een grote behoefte aan autonomie
– accepteert regels niet klakkeloos maar bevraagt deze-zoekt ontwikkelingsgelijken in   oudere kinderen
Het is niet zo dat iedere begaafde leerling beschikt voer alle genoemde kenmerken. De kenmerken kunnen bovendien ook voorkomen bij kineren die niet meer- of hoogbegaafd zijn.

Procedure m.b.t. aanmelding en plaatsing
Als aan bovenstaande voorwaarden wordt voldaan kan een school overgaan tot aanmelding.
De school meldt aan middels het zorgformulier april 2014 aangevuld met leerlingvragenlijst  (zie hieronder) en LOVS uitdraai.
De school meldt voor de zomervakantie aan.

De selectiecommissie MIK-klas, bestaande uit leerkrachten MIK-klas + orthopedagoog + directeur BOZ, beoordeelt de aanvragen. De school ontvangt hierna via de email bericht of een kind al dan niet geplaatst wordt. De school draagt zorg voor de berichtgeving naar de ouders. Ouders en school ontvangen na plaatsing een uitnodiging voor een informatieavond. Deze zal plaats vinden in week 37 of 38.

Er zullen 2 MIK-klassen gestart worden. Een in samenwerking met het Candea College en een in samenwerking met het Liemers College. Er kunnen maximaal twintig kinderen per MIK-klas worden aangenomen. Er wordt niet gewerkt met een wachtlijst. Bij afwijzing wordt gekeken of ambulante begeleiding zinvol is.

Leerlingvragenlijst-2