MIK klas, procedure

Aanmeldcriteria

 • Leerlingen van groep 7/8 waarbij sprake is van meerdere leerlingkenmerken (zie onder) met betrekking tot meer- en hoogbegaafdheid; bij gelijke geschiktheid gaan kinderen uit groep 8 voor.
 • Er moet sprake zijn van handelingsverlegenheid van de basisschool m.b.t. meer- en              hoogbegaafdheid.
 • Leervragen van de leerling (zie leerlingvragenlijst).
 • Opvatting van de ouders.

Leerlingkenmerken
Naast een hoge intelligentie zie je bij meer- en hoogbegaafde kinderen meerdere van onderstaande kenmerken. Deze kenmerken kunnen we onderscheiden in leereigenschappen en persoonlijkheidseigenschappen. Bron: Handboek hoogbegaafdheid (Eleonoor van Gerven).

Leereigenschappen:

 • is snel van begrip
 • kan grote denk- en leerstappen maken
 • kan verworven kennis goed toepassen
 • beschikt over een groot probleemoplossend vermogen
 • beschikt over een groot analyserend vermogen
 • beschikt over een goed geheugen
 • toont een brede algemene interesse
 • is een doorvrager
 • is een scherp waarnemer

Persoonlijkheidseigenschappen:

 • is verbaal vaardiger dan leeftijdgenoten
 • valt op door een origineel gevoel voor humor
 • toont een creatief denkvermogen
 • denkt buiten de reguliere kaders
 • wekt de indruk geestelijk vroegrijp te zijn
 • zoekt uitdaging
 • toont een doorzettingsvermogen wanneer het uitgedaagd wordt
 • kan zich sterk concentreren wanneer de activiteit aansluit bij interessegebieden
 • is perfectionistisch ingesteld
 • is in staat tot zelfreflectie
 • heeft een grote behoefte aan autonomie
 • accepteert regels niet klakkeloos maar bevraagt deze-zoekt ontwikkelingsgelijken in oudere kinderen

Het is niet zo dat iedere begaafde leerling beschikt voer alle genoemde kenmerken. De kenmerken kunnen bovendien ook voorkomen bij kinderen die niet meer- of hoogbegaafd zijn.

Procedure m.b.t. aanmelding en plaatsing
Als aan bovenstaande voorwaarden wordt voldaan kan een school overgaan tot aanmelding. 
De school meldt aan middels het aanmeldformulier aangevuld met leerlingvragenlijst. →Leerlingvragenlijst  en de meest recente, volledige LOVS uitdraai. Dit aanmeldformulier + bijlagen moet aangeleverd worden via Kindkans onder vermelding van MIK. De school meldt voor de zomervakantie aan.

De selectiecommissie MIK-klas, bestaande uit leerkrachten MIK-klas + orthopedagoog + directeur BOZ, beoordeelt de aanvragen. De school ontvangt hierna via de email bericht of een kind al dan niet geplaatst wordt. De school draagt zorg voor de berichtgeving naar de ouders. Ouders en school ontvangen na plaatsing een uitnodiging voor een informatieavond aan het begin van het nieuwe schooljaar.

Er zullen 2 MIK-klassen gestart worden. Eén in samenwerking met het Candea College en één in samenwerking met het Liemers College. Er kunnen maximaal twintig kinderen per MIK-klas worden aangenomen. Er wordt niet gewerkt met een wachtlijst. Bij afwijzing wordt gekeken of ambulante begeleiding zinvol is.