Preventieve Logopedie

 

Informatie
Sinds 2006 is  preventieve logopedie onderdeel van Bureau Onderwijszorg.Wat is het belang van preventieve logopedie?
“De spraak- en taalontwikkeling zijn nauw met elkaar verbonden. In de literatuur wordt de ontwikkeling van spraak en taal dan ook vaak samen genomen. Spraak- taalproblematiek die niet tijdig wordt gesignaleerd kan ook leiden tot problemen binnen andere ontwikkelingsgebieden. Een signaal dat er met de spraak- taalontwikkeling iets mis is, kan een symptoom zijn van een onderliggend probleem. Naar schatting heeft 5-7% van de 2-5 jarigen een spraak- taalprobleem (Gerrits, 2015). Uit onderzoek blijkt dat behandelen van kinderen met problemen in de spraak- en taalontwikkeling grotendeels effectief is (Sluijmers et al., 2016a) (Sluijmers et al., 2016b). Het taalverwervingsproces voltrekt zich tussen de leeftijd van nul en vijf jaar. Een vijfjarige beheerst de taal als volwaardig communicatiemiddel. Het eindpunt van de taalontwikkeling ligt rond de leeftijd van negen of tien jaar (Schaerlaekens, 2008). Wat betreft de spraakontwikkeling kan worden gezegd dat een kind tegen de leeftijd van zes jaar in staat is de moedertaalklanken correct uit te spreken, en volledig verstaanbaar is voor iedereen (van Borsel, 2009). Omdat de spraak- en taalverwerving op jonge leeftijd plaatsvindt is het van belang om problemen vroegtijdig te signaleren, zodat deze taalgevoelige periode optimaal kan worden benut” (NVLF, 2016).Wat is preventieve logopedie?
“De logopedist is een HBO-opgeleide professional op het gebied van communicatie, waaronder de spraak- taalontwikkeling. De logopedist werkzaam in de vroegsignalering, is specialist op het gebied van het tijdig signaleren van risicofactoren en problemen en gevolgen hiervan. Zij draagt bij aan deskundigheidsbevordering op dit gebied van professionals en ouders. Vroegsignalering richt zich naast spraak- taalproblematiek op meer aspecten die de spraak- taalontwikkeling en communicatie kunnen beïnvloeden:
– de communicatieve voorwaarden (bijvoorbeeld oogcontact, interactie en
wederkerigheid)
– het eten en drinken
– de mondgewoonten (bijvoorbeeld duimen en kwijlen)
– de stem (bijvoorbeeld heesheid)
– de vloeiendheid (bijvoorbeeld stotteren en broddelen)
– de auditieve vaardigheden (bijvoorbeeld het verwerken van klanken) en gehoor
– het voorkómen van laaggeletterdheid
– de meertalige ontwikkeling
– relevante kindfactoren en omgevingsfactoren”
(NVLF, 2016).Preventieve logopedie is gericht op het kind, de professionals en de ouder(s)/verzorger(s) en bestaat binnen samenwerkingsverband De Liemers po uit voorlichting, screening, onderzoek, ambulante begeleiding en deskundigheidsbevordering. Het doel van preventieve logopedie is het optimaliseren van de communicatieve vaardigheden die essentieel zijn voor een kind om effectief te interacteren met zijn omgeving. De voordelen van preventieve logopedie strekken dan ook verder dan winst op de spraaktaalontwikkeling alleen. Het taalvermogen is bepalend voor de kansen die het kind heeft om zijn mogelijkheden en talenten te verkennen en zich daarin maximaal te ontwikkelen. De mate van maximale ontwikkeling van het kind heeft lange termijn gevolgen voor de participatie in de maatschappij en het welbevinden van de persoon zelf.In schooljaar 2017-2018 zijn de werkzaamheden gericht op:Zevenaar:
- inzetten van preventieve logopedie t.b.v. VVE-peuters Alle basisscholen binnen samenwerkingsverband De Liemers po;
- logopedische screening 5-jarigen
– ambulante belegleiding voor ondersteuning op het gebied van spraak- en
taal(ontwikkeling)
– participeren in workshops meertaligheid
– participeren in netwerkbijeenkomsten meertaligheid en nieuwkomers
– participeren in teamtraining meertaligheid en nieuwkomers
- nascholingsaanbod:  op maat en in overleg workshop/ training / traject TOLK      voor taalontwikkeling, preventie van stemproblemen voor    leerkrachten,            Denkstimulerende Gespreksmethodiek (DGM), Gesprek in de klas.

Voor de leerkracht:                                                Voor de intern begeleider:
Signaleringslijst                                                      ovl_svl_ 2018-2019
Observatie en indicatielijst                                     Logopedische screening
                                                                               Artikel onderwijs Logopedie #6

Toelichting_screeningsprocedure

Adreslijst VRIJGEVESTIGDE_LOGOPEDISTEN
De logopedisten zijn Laska Könning en Liesbeth Timmerije.  Zij zijn over het algemeen het best bereikbaar op dinsdagmiddag op telefoonnummer
0316-343730.

Via de mail zijn zij te bereiken via logopedie@swvdeliemers-po.nl

6_maart_2015

Een taalontwikkelingsstoornis (TOS) komt vaker voor dan autisme of ADHD. 

  • 5% tot 7% van alle kinderen in Nederland heeft een TOS.
  • Het is belangrijk dat TOS zo vroeg mogelijk wordt gesignaleerd.
  • Een kind met TOS heeft hier zijn hele leven mee te maken, dus het is van groot belang dit zo vroeg mogelijk te signaleren.
  • Op tijd beginnen met de behandeling kan leer-, gedrags- en maatschappelijke problemen voorkomen!

Ken jij de belangrijkste signalen?

ENKELE SIGNALEN BIJ BABY’S1.    Brabbelt niet of weinig                      gevarieerd2.    Is opvallend stil tijdens het              spelen3.    Zegt en begrijpt weinig                      woordjes4.    Is snel boos of verdrietig als je        hem niet begrijpt  ENKELE SIGNALEN BIJ PEUTER1.    Maakt nog geen duidelijke                zinnen2.    Is moeilijk te verstaan3.    Brabbelt nog veel en heeft een          eigen taaltje4.    Er is nog geen gesprekje                    mogelijk 

 

image001

Kopieer onderstaande url

http://www.metronieuws.nl/binnenland/2015/03/in-elke-klas-twee-kinderen-met-ernstig-taalprobleem

TOS_vroegtijdig_signaleren

TOS_en_de_gevolgen_voor_lezen_en_schrijven

Voor meer informatie over de taalontwikkeling van kinderen, zie de website www.kindentaal.nl

Link naar een kort filmpje:  logopedie en taalachterstand: https://www.youtube.com/watch?v=QZcmTgTVqrY&list=PLIRmgbrby_hccXlbFjDDZ48Rcm-DJ76Uv

http://nos.nl/artikel/2023036-logopedisten-vragen-aandacht-voor-stoornis.html

Afbeelding1

Regelmatig worden ouderbijeenkomsten georganiseerd waarbij de ouders van groep 1 en 2 en de ouders van de nabij gelegen peuterspeelzaal worden uitgenodigd.

Hierbij wordt gebruik gemaakt van TOLK,  een methode voor taalstimulering die aansluit bij het dagelijks leven van ouders en bij het natuurlijke proces van taalontwikkeling.

TOLK activeert ouders en al diegenen die de rol van de ouder tijdelijk overnemen, op rijke en gevarieerde manier taal aan te bieden.
Het maakt gebruik van film, kijkvragen en reminders.
De werkwijze berust op de principes van video interactie training.

Het streven is zoveel mogelijk aan te sluiten bij reeds bestaande activiteiten en evenementen. Per locatie wordt bekeken welk onderwerp of thema actueel is, waar ouders en school behoefte aan hebben en wat het meest geschikte tijdstip is om bij elkaar te komen.

Het zijn bijeenkomsten in de vorm van een koffie- of inloopochtend / middag /avond waarbij ouders met elkaar in gesprek komen, ervaringen uitwisselen en nieuwe ideeën opdoen voor het stimuleren van de taalontwikkeling van hun peuter.

Voor professionals is het mogelijk een  workshop, training of traject te volgen.
Deze worden in overleg en op maat samengesteld. Voor meer informatie kunt u contact opnemen. En kijk ook eens op http://www.tolkinfo.nl/

Contactgegevens:
Liesbeth Timmerije
Mercurion 36
0316-343730

 

banner_emailhandtekening_nieuw

Kinderen met een taalontwikkelingsstoornis hebben moeite met taal. Een peuter die weinig praat en onverstaanbaar is. Of een wat ouder kind dat kromme zinnen maakt of verkeerde werkwoorden gebruikt.
Als de ontwikkeling van de communicatie niet goed verloopt kan dit ernstige gevolgen hebben. Voor de verdere ontwikkeling, schoolloopbaan en carrière.Vroegtijdige signalering van spraak-taalproblemen is enorm belangrijk. Logopedisten kunnen de spraak- en taalontwikkeling van kinderen beoordelen en daarin adviseren.
Voor meer informatie over de taal en spraak van kinderen: www.kindentaal.nl.

Factsheet_taalverwerving_en_taalontwikkelingsstoornissen

Poster_Meertaligheid_arabisch_met_logo_nvlf_2014

Poster_meertaligheid_def_2014 poster_meertaligheid_pools

Poster_meertaligheid_Turks_met_logo_nvlf_def_09

Poster_meertaligheid_def_2014

Kopieer onderstaande url en maak kennis met logopedie bij kinderen met een taalontwikkelingsstoornis.

Voor algemene informatie over logopedie vindt u meer op de site  www.logopedie.nl
Meer informatie over  taalontwikkeling treft u aan op www.kindentaal.nl

vrijgevestigde_logopedisten

Taalontwikkeling bij baby’s peuters en kleuters
Meertaligheid en de taalontwikkeling van kinderen
www.meertalig.nl

Informatie- / oefenbladen:
Infoblad oefentips

Infoblad mond duim slik

Infoblad kauwen en slikken

Ademen door de neus

Infoblad duimen

Infoblad blazen

Infoblad zuigen

Infoblad tongoefeningen

Infoblad lipoefeningen

Infoblad horen en luisteren

Stemtips kinderen

Stemtips ouders

Infoblad nasaliteit

Infoblad slechthorendheid

Infoblad stotteren

Infoblad letters geschreven taal

Infoblad voorlezen

Samen_praten_samen_lezen_NL

Samen_praten_samen_lezen_Engels

Samen_praten_samen_lezen_Arabisch

Samen_praten_samen_lezen_Turks