Arrangementen

In het ondersteuningsplan is beschreven dat het samenwerkingsverband 3 arrangementen heeft, te weten het Special Basisonderwijs ( de Schilderspoort in Zevenaar) een school voor Speciaal Onderwijs ( de Christoffelschool in Didam) met het arrangement leerlingen met een beperking ( voorheen cluster 3), en met het arrangement leerlingen met ondersteuningsbehoefte op het gebied van gedrag (voorheen cluster 4).
Voor deze 3 schooltypen is een toelaatbaarheidsverklaring noodzakelijk van het samenwerkingsverband.