Arrangementen

In het ondersteuningsplan is beschreven dat het samenwerkingsverband 3 arrangementen heeft, te weten het Special Basisonderwijs ( de Schilderspoort in Zevenaar) een school voor Speciaal Onderwijs ( de Christoffelschool in Didam) met het arrangement leerlingen met een beperking ( voorheen cluster 3), en met het arrangement leerlingen met ondersteuningsbehoefte op het gebied van gedrag (voorheen cluster 4).
Voor deze 3 schooltypen is een toelaatbaarheidsverklaring noodzakelijk van het samenwerkingsverband.

Daarnaast bestaat het arrangement observatie kleuters. Het betreft leerlingen waarvan de ondersteuningsbehoefte nog niet helder is. Tijdens de observatieperiode bezoeken deze leerlingen de Schilderspoort in Zevenaar.

observatieplaats-schilderspoort

In het samenwerkingsverband is het interventieteam in te schakelen bij dreigende thuiszitters situaties en/of als school en ouders het niet eens zijn over de noodzakelijke onderwijsondersteuning voor een leerling.

interventieteam